Elektriskie mērījumi

Ugunsdrošības noteikumi Nr. 238. Elektroinstalācijas pārbaude. 
Izmaiņas 2017.g. 1 . septembrī
  • 56. Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir: 
 - 56.1. sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados;  
 - 56.2. ķīmiski agresīva vide, – reizi gadā. 
  •  57. Par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu (6. pielikums). 
  •  58. Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbauda ar termokameru. Pārbaudi veic kopā ar šo noteikumu 56. punktā minētajām pārbaudēm. Par pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu (7. pielikums). 

 SIA REMC piedāvā: 

  • Elektroinstalācijas pārbaudi atbilstoši MK ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238: 
 - elektroinstalācijas shēmas sagatavošana 
 - elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaude 
 - elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru 
 - elektroiekārtu un elektroierīci profilaktiska attīrīšana no putekļiem un nosēdumiem 
 - zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana 
 - elektromontāžas darbi 

 SIA REMC priekšrocības: 

- sertificētie speciālisti
- 20 gadu pieredze, t.s. lielie industriālie objekti, daudzdzīvokļu mājas, sabiedriskās ēkas 
- augsta kvalitāte, atbildība un draudzīgas cenas